Jozef Raučina

Šurany xx

xxxxxxxxx

m
Image Alt

História farmy

Osada Okomán (pri Akománi) sa spomína z rokov 1264 a 1318….
Farma Okomáň sa nachádza na Poddunajskej nížine na Šurianskych slaniskách v katastri obce Šurany. Toto územie sa vyznačuje veľmi slanou pôdou, s vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. V roku 2004 sa toto územie stalo súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod názvom Územie európskeho významu Šurianske slaniská. Od roku 2012 platí na tomto území 4. Stupeň ochrany a je vyhlásené za Chránený areál Šurianske slaniská. Osada Okomán (pri Akománi) sa spomína z rokov 1264 a 1318. Písomné zmienky o osídlení okolia slanísk teda pochádzajú už z obdobia stredoveku.
Osadníci pravdepodobne boli prevažne pastieri a roľníci. Pastierstvo na Okománi má teda stáročné tradície, ktoré boli prerušené až počas socialistickej kolektivizácie.

 

Zánik a obnova farmy
V minulosti sa na Šurianskych slaniskách pásol hovädzí dobytok a ovce, keďže sa na v okolí nachádzali rodinné usadlosti s čulým roľníckym a pastierskym životom. Pastva zanikla po zániku usadlostí približne v 70-tych rokoch 20. Storočia. V súčasnosti sa na tomto území snažíme o rozvoj farmy Okomáň, kde našou prioritou je chov oviec. Časť slanísk na území Okomáň sa v súčasnosti spása a kosí. Návrat k tradičnej pastve oviec a hovädzieho dobytka je ideálnym spôsobom aj pre zachovanie prírodných fenoménov na slaniskách a pomáha to aj pre zachovanie vzácnych druhov rastlín a živočíchov.
V roku 2013 sa pásla južná a východná časť na rozlohe približne 20 ha stádom oviec o veľkosti 100 kusov. V roku 2014 bolo na rovnakej rozlohe pasených 130 oviec. V roku 2015 bolo pasených od začiatku mája 38 kráv a cca 130 oviec na celkovej rozlohe 90 ha. V dnešnej dobe je pasených 200 oviec a 60 kráv a jalovíc. V bezprostrednej blízkosti územia sa nachádzajú intenzívne obhospodarované polia.

 

Aktuálny stav farmy
Na farme aktuálne pasieme 200 oviec a 60 kráv a jalovíc na pozemkoch s rozlohou 90 ha. Výrabame produkty z ovčieho mlieka a snažíme sa farmu ďalej rozvíjať.